स्विमिङ्ग पुल निर्माण कार्य सम्वन्धि बोलपत्र स्विकृतीको लागी आशय पत्रको सूचना- (प्रकाशित मिति २०७८/०५/२५)