हाजिरमा रही कामकाजमा खटिने सम्वन्धी उप-प्रमुख ज्यू बाट जारीगरिएको सूचना !!!