१५ शैया अस्पताल निर्माणको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना !!!