४० (चालिस) माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक सम्वन्धि सूचना - श्री (सरोकारवाला सबै) मिथिला नगरपालिका !!!