High Pressure Cold Water Cleaner (ओल धुने मेशिन) र Electrical Chaff Cutter (चाफ कटर) खरिद सम्बन्धि Electronic Bid आव्हानको सूचना !!!