IEMIS सम्वन्धमा - श्री ( सम्पूर्ण समुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।