आ.व २०८०-०८१ को लागि फुटकर जिन्स सामानको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!