बैंक खाता संचालन सम्वन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु ९ र १० ) मिथिला नगरपालिका ।