विवरण उपलब्ध गराउने बारे - श्री सबै विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरू सबै मिथिला नगरपालिका ।