आ.व. २०८०/०८१ को लागी १२ औँ नगर सभा बाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण !!!