News and Notices

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन २०७५ चैत्र मसान्त भित्रमा निवेदन दिने वारेको अत्यन्त जरूरी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको आ.ब. 2075/076 को घोषित कार्यक्रम तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसालै सुरुवात गरेको "प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम" कार्यान्वयनको लागि सो मन्त्रालयबाट प्राप्त च.नं.

Pages