आँप बोटको फल विक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्वन्धमा !!!