आयोजना कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका !!!