आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ का लागि नगर सभाबाट पारित भएका एन, नीति, कार्यक्रम, बजेट र निर्णय सहित नगरको परिचय पुस्तिका ।।।