आ.व. ०७९-०८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अख्तियारी पठाईएको सम्वन्धमा -श्री (प्रमुख शाखा/उपशाखा, वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!