ई-हाजिरी जडान गरिएको बारे (श्री कर्मचारी साथीहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका।