उपस्थिति भई दिने सम्वन्धमा - ( पत्रमा उल्लेखित सबै ) ।