एम.आई.एस. अपरेटर पदको सीप परीक्षण मिति संशोधन गरिएको सम्बन्धमा !!!