कक्षा ८ को परिक्षा आवेदन फारम भराउने सम्वन्धमा - श्री ( कक्षा ८ संचालित सम्पूर्ण विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।