कार्यक्रम सम्झौता सम्वन्धमा - श्री ( सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।