खरिद योजना तयार गरी पेश गर्ने वारे - श्री सबै शाखा प्रमुख ज्यूहरु नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, श्री ( वडा कार्यालयहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका ।