गैर सरकारी संस्था मार्फद प्रस्ताब आव्हानको सूचन - (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/१२/२९)