घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पठाइएको 2076 वैशाख देखि चैत्र मसान्त सम्मको ।