घटना दर्ता किताबमा रहेका बिवरण उपलब्ध गराउने वारे पुन ताकेता - (श्री वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।