चौथो नगर साभा तयारी तथा संचालन सम्वन्धमा - श्री (सबै वडा कार्यालयहरू , सबै कर्मचारी साथीहरु ) मिथिला नगरपालिका ।