निर्देशन सम्वन्धमा - श्री ( सम्पूर्ण विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।