पावर स्प्रेयर खरिद तथा ढुवानी सम्वन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना - (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/१०/१३)