प्रस्ताव पेश गर्ने वारे - श्री ( समुदायिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।