प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धमा - श्री ( सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु ) मिथिला नगरपालिका ।