बेराेजगार दर्ताका लागि निवेदन सङ्कलन बारे - ( श्री वडा सचिव ज्यू , वडा कार्यालयहरु सबै ) ।