बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा -श्री (सामुदायिक विद्यालयहरू सबै) मिथिला नगरपालिका ।