बोलपत्र स्वीकृतको लागि आशयको सूचना - (प्रकाशित मिति : २०८०/०१/२८)