बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

Supporting Documents: