भुक्तानी लिने सम्वन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै/ उपभोक्ता समिति सबै / बिषयगत शाखा सबै / निर्माण व्यवशायी (मिथिला नगरपालिकाको ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन भएका ) तथा भुक्तानी लिनुपर्ने सरोकारवालाहरु ) मिथिला नगरपालिका ।