"मिथिलाको चाहाना घर-घरमा साहाना" कार्यक्रममा सहभागिता सम्वन्धमा !!!