मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2075-10-23) को निर्णयहरू ।