मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2077-0४-०२) को निर्णयहरू ।