मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2077-03-02) का निर्णयहरू ।