मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2077-03-16) को निर्णयहरू ।