वालुवा, गिट्टी , ढुंगा रोडा र गा्रभेलको विक्रीकर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि ३०(तिस)दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना