विषयगत क्षेत्र छुट्टयाई योजना / कार्यक्रम पेश गर्ने वारे - श्री (सबै वडा कार्यालयहरू / सबै विषयगत शाखा ) मिथिला नगरपालिका ।