वोयर जातको बोका खरिद सम्वन्धि शिल्वन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१२/०९) !!!