शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/०२) !!!