सम्पत्ति कर बुझाउने सम्वन्धमा - श्री (सरोकारवालाहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!