सोलार PV प्रोजेक्ट, ढल्केबर, विश्रामपुर, (५ मे.वा) को लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना !!!