स्थानिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम, मिथिला नगरपालिका, धनुषा । मिति : २०७६/०९/०९