स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु गर्ने सम्वन्धमा - श्री (सम्पूर्ण विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!