स्थायी लेखा न. (PAN) र चेक बुकको फोटोकापी पेश गर्ने सम्वन्धमा - श्री (सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि ज्यूहरु, कर्मचारीहरु, सामुदायिक विधालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!