(COVID-19) सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।