DPR of (Business Building and 15 Bed Hospital Building) को लागि प्रस्ताव अव्हान सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७७/०८/३०)